Gå til innholdet

Brukeravtale

Avtale mellom bruker av «Barnehagetrivsel.no» (Barnehagen) og Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH)

Formål

Den overordnede hensikten med barnehagetrivsel.no er å sikre og utvikle barnehagens kvalitet ved å få økt kunnskap om barns erfaringer og opplevelser. Før barnehagen kan ta i bruk barnehagetrivsel.no må dere ha lest, forstått og akseptert betingelsene nedenfor. 

Parter

Barnehagens styrer/enhetsleder har et overordnet ansvar for at verktøyet anvendes i tråd med disse betingelsene. Hver enkelt bruker av barnehagetrivsel.no må godkjenne denne avtalen, selv om det er barnehagen ved styrer/enhetsleder som har ansvar for at avtalen blir overholdt i hver barnehage.

Anonymitet

Anonymiteten til barna er viktig. Derfor må minst ti barn bli registrert hvert år i hver barnehage som vil bruke barnehagetrivsel.no. Mindre barnehager kan dessverre ikke benytte seg av tilbudet. Barnehagen har ansvaret for at barna som blir intervjuet har tilstrekkelig anonymitet i henhold til barnehageloven. DMMH har ansvaret for å sjekke at de data som er lagt inn ikke kan identifisere enkelt barn, verken direkte eller indirekte.

Respekt for barnet

Barnehagens ansatte, som skal anvende trivselsmonitoren sammen med barn, forplikter seg til å sette seg godt inn i samtaleinstruksen før gjennomføring. De ansatte må også være varsomme og respektfulle i møtet med barnets ulike utsagn og uttrykk gjennom hele samtalen. Barnets eventuelle ønske, verbalt eller nonverbalt, om å avslutte samtalen skal aksepteres.

Beskyttelse for barnet 

Barnas utsagn, fortellinger og andre uttrykk skal anvendes i den hensikt å få økt kunnskap om barnets opplevelser og erfaringer i barnehagehverdagen, og anvendes i barnehagens interne arbeid med å sikre og videreutvikle kvaliteten. Det barn forteller i disse samtalene skal aldri brukes mot barnet på noen måte, selv om barnet kan utrykke kritiske holdninger til, eller ha negative erfaringer med enkelte av barnehagens praksiser eller de ansatte. 

Varsling

Hvis samtalen med barnet avslører problematiske forhold knyttet til barnets ve og vel i eller utenfor barnehagen, må disse opplysningene bringes videre til pedagogisk leder og/eller styrer/enhetsleder umiddelbart. Dette gjelder også om det fremkommer problematiske opplysninger om andre barn i gruppa. Dette er forhold som må behandles med stor varsomhet og skal eventuelt omfattes av barnehagens taushetsplikt. 

Forsking

Barnehagen godtar at DMMH benytter innsamlede data til videre forskning. Det understrekes at dataene ikke vil kunne spores tilbake til det enkelte barn eller den enkelte barnehage, men fremkomme som statistiske data knyttet til landsdel, barnehage type, eierform osv. DMMH skal passe på at data som blir henta ut av barnehagetrivsel.no bare blir brukt til det formålet  som står i denne avtalen.

Kontakt

Barnehagen godtar å bli kontaktet av DMMH for spørsmål knyttet til kvaliteten, bruken og mulige konsekvenser av bruken av barnehagetrivsel.no. Dette for at DMMH skal kunne utvikle verktøyet videre, og få økt kunnskap om denne type verktøys konsekvenser innad i barnehagen. 
Hvis barnehagen oppdager svakheter ved barnehagetrivsel.no, enten av teknisk eller innholdsmessig art,vil vi svært gjerne ha tilbakemeldinger om dette snarest slik at forholdene kan undersøkes og utbedres. 

Misbruk og mislighold 

Hvis DMMH får mistanke om at barnehagen misligholder denne avtalen vil lisensen for bruk av barnehagetrivsel termineres uten varsel. Barnehagen lover å bruke verktøyet barnehagetrivsel.no i samsvar med det som er omtalt her i denne brukeravtalen. Ved å benytte barnehagetrivsel.no godtar barnehagen å ikke prøve å få tilgang til andre data enn de som kommer fra barnehagen. 

Cookies

Trivselmonitoren bruker cookies for å holde styr på hvem du er og om du er innlogget. Desse data blir ikke brukt til noe annet.

Ansvar 

DMMH FRASIER SEG ALT ANSVAR FOR BRUKEN AV DETTE VERKTØYET. DMMH TAR IKKE ANSVAR FOR HVA VERKTØYET VISER ELLER OM DET PÅ NOEN MÅTE GIR RETT INNTRYKK AV  KVALITETEN I BARNEHAGEN. DETTE ER ET AV FLERE VERKTØY BARNEHAGEN BØR BRUKE FOR Å SIKRE KVALITETEN. DMMH GARANTERER IKKE AT TJENESTEN ER OPPE ELLER TILGJENGELIG, OG TJENESTEN KAN LEGGES NED MED EN MÅNEDS VARSEL. DATA SOM ER LAGRET KAN FORSVINNE ELLER BLI FJERNET UTEN VARSEL. 

Gyldighet

  Avtalen er gyldig så lenge barnehagen benytter seg av barnehagetrivsel.no. Avtalen  som er er publisert på  barnehagetrivsel.no er den som er gyldig og kan oppdateres uten varsel.
Oppdatert